پژواک نامت

چرامن،چراتو،چراما،چرا
چه بود اول و آخر ماجرا
کجا قصه اش در کتابم نشست
کجا شعرم آغازشد بی صدا
کجا بینمت ای نه پیدا چو جان
کجا خوانمت گر نخوانی مرا
تو می دانی و من که می دانمت
کجایی کجایی کجایی کجا
تو آنی که در شعر جان ریختی
تو نوری ،چونان عشق در جان ما
گلویم پر از نغمه ی دوستی
نگاهت پر از خنده ی آشنا
صدایم به پژواک نامت خوش است
خدایا خدایا خدایا خدا
#نغمه_مستشار_نظامی
اول مرداد۹۶

/ 0 نظر / 210 بازدید