مادر دریا

آهای مردم دنیا آهای مردم عاقل

ازین تلاطم و طوفان نمی رسید به منزل

چه قدر جنگ و سیاهی،چه قدرظلم و تباهی

چه قدر غنچه پرپر،چه قدر ماهی در گل

گل است اینکه به دست گلوله ها شده پرپر

مقابل سر سرنیزه ها شکسته دل است،دل

رسانده اید به اوج فضا سفینه و موشک

سفر به دورترین نقطه کرده اید،چه حاصل؟!

 

یکی می آید و می پرسد از من و تو و آنها

یکی می آید و می پرسد از تمام مسایل

 

گمان کنید بپرسد «چه کرده اید در اینجا؟!»

جواب پرسش آسان،چه قدر پاسخ مشکل

گمان کنید بپرسد«خدا،خدای شما کیست»

چه پاسخی است به جز «حیِ حقِ شاهدِ عادل»

 

بخواب کودک دلتنگ قرن آتش و آهن

رسانده مادر دریا تورا به دامن ساحل

 

نغمه مستشارنظامی

/ 0 نظر / 228 بازدید