گم نام تر...

می برم این روزها نام تورا آرام تر/ تا بمانم در شمار عاشقان گمنام تر

مهر 97
1 پست
خرداد 97
1 پست
آذر 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
4 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
7 پست
تیر 93
6 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....